Continguts

  • Lectura i comprensió d’un conte tradicional.
  • Ampliació de vocabulari literari.
  • Compleció del resum del conte.
  • Resolució d’activitats de resposta múltiple sobre la lectura.
  • Interpretació dels horaris d’una línia d’autobusos urbans.

Objectius

  • Llegir i comprendre un conte tradicional.
  • Ampliar el vocabulari literari.
  • Completar el resum del conte.
  • Resoldre activitats de resposta múltiple sobre la lectura.
  • Interpretar els horaris d’una línia d’autobusos urbans

Feu les preguntes inicials als alumnes per introduir el tema del taller: el conte. Posar en comú els contes preferits dels alumnes pot ser una bona manera de donar a conèixer contes nous. Després, demaneu-los que observin la imatge i que contestin la darrera pregunta.

Activitat 1. Demaneu als alumnes que tornin a llegir el conte i vagin subratllant la informació necessària per contestar les preguntes de l’activitat. Després, hauran de contestar les preguntes amb la informació que han subratllat. Tingueu en compte que en alguns casos no serà possible copiar literalment les frases del text i que hauran d’escriure les respostes amb les seves paraules.

Activitat 5. Aquesta activitat pot ser una bona oportunitat per treballar les diferències entre la societat actual i la del passat, quan no hi havia tanta tecnologia. Tot i que és una activitat individual, en acabar-la podeu posar en comú les respostes per veure si tots han coincidit o han proposat diverses maneres per saber com poden arribar a la seva destinació.

Text discontinu. Activitat 6. Abans de resoldre l’activitat, demaneu-los que es fixin en la manera com s’organitza la informació de la ruta, què indiquen els diferents tipus de línies, com s’indica quin és el punt de sortida i quin és el d’arribada... Demaneu als alumnes que resolguin l’activitat individualment i, després, comenteu les solucions entre tots.

Si voleu seguir treballant les rutes, podeu consultar l’enllaç Com s’hi va, el servei en línia de l’Ajuntament de Barcelona per planificar rutes per la ciutat.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts de comprensió lectora.

Enllaços
Com s’hi va

Servei en línia de l’Ajuntament de Barcelona per planificar rutes per la ciutat en transport públic, en cotxe, en bicicleta o caminant.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Després de llegir: Ordre de la narració

Activitat interactiva per ordenar cronològicament els fets que s’esdevenen en el text llegit.

Després de llegir: Vocabulari

Activitat interactiva per treballar el significat d’algunes paraules del text llegit.

Després de llegir: Estructura del conte

Activitat per resumir el conte llegit i identificar-ne l’estructura.

Per anar més enllà

Després de llegir: Resumim un conte

Activitat per seguir practicant el resum de contes.

Solucions