Educadors - Text

Àrea d'educadors
25.904 docents
54.056 recursos

Avís legal

Identitat del titular del web

Text-laGalera.cat és un web del segell Text-laGalera, del Grup Enciclopèdia Catalana, SA Unipersonal, entitat amb domicili al carrer Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona, i CIF A-08189680, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 1463, llibre 904, secció 2a, foli 170, full núm. 11577, inscripció 1a. El web de Text-laGalera és www.text.cat. Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi a l'adreça electrònica  text-lagalera@text.cat o al telèfon 93 412 00 30. Text-laGalera és un segell que pertany a la institució sense ànim de lucre Fundació Enciclopèdia Catalana (www.enciclopediacatalana.cat/ca/fundacio.htm).

Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que Text-laGalera posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

A través del web, Text-laGalera pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin al web de Text-laGalera. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Text-laGalera presta el servei, i a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Text-laGalera o de tercers.

Queda prohibit l’accés a aquest web i el seu ús, incloent-hi mirar, descarregar, duplicar, presentar, posicionar (posting) i publicar dades, gràfics, imatges, fotografies, projectes, descripcions, informacions i textos, compilacions de vídeo, àudio, música i so, utilitats, programari (incloent-hi miniaplicacions) i compilacions de programari, controladors i altres programes d’utilitat (utilitats) (com es determina a continuació), el contingut de qualsevol butlletí de notícies per correu electrònic o comunicacions similars trameses per Text-laGalera o en nom seu respecte a aquest web i/o la inscripció de l’usuari, així com qualsevol altre contingut en aquest web elaborat o tramès directament per Text-laGalera o per empreses associades de Text-laGalera o pels seus proveïdors de productes, suport o serveis (a continuació: el CONTINGUT del web), tret dels casos admesos expressament en les presents condicions. Això és vàlid per a l’aplicació de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, mecànics, fotocopiadors, enregistradors o d’altre tipus.

Text-laGalera concedeix a l’usuari una autorització limitada per a l’accés a aquest web i el seu contingut, així com la seva explotació personal i no industrial com a recurs de suport i de comunicació únicament per a les finalitats determinades en aquest web, sempre que es mantinguin totes les indicacions de propietat intel·lectual i de drets protegits relatius al contingut del web sense alteració.

Tots els altres usos del lloc web, incloent-hi l’ús per a altres finalitats que les anteriorment esmentades, així com la modificació, distribució, transmissió i descàrrega del web (a excepció de l'encauament de pàgines), la nova publicació o Reverse Engineering, sense l’autorització prèvia i escrita de Text-laGalera, queden prohibits (sempre que aquesta prohibició no sigui exclosa segons la legislació aplicable). L’autorització per a l’ús del lloc web no inclou, a títol enunciatiu, l’autorització per a la revenda, explotació comercial o distribució del contingut del lloc web, l'enregistrament de qualsevol llista, descripcions o preus de productes, suports o serveis, així com per a l’ús derivatiu d’aquest lloc web o del seu contingut (incloent-hi l'entramat), la descàrrega o copiatge d’informacions de clients en benefici d’altres comerciants, qualsevol ús d’eines de mineria de dades, robots o similars per a l'enregistrament i l’extracció de dades, qualsevol ús del contingut del lloc web en qualsevol entorn del lloc web, servidor o ordinadors inclosos en una xarxa, o l’ús del contingut del lloc web que suggereixi una relació amb productes, suport o serveis de Text-laGalera o d’una empresa associada a aquesta, tret dels acords expressos i escrits entre les parts interessades.

Queda prohibit a l’usuari utilitzar aquest lloc web o els serveis d’una manera que contravingui a les presents condicions o que infringeixi qualsevol legislació aplicable o disposicions similars, o que causi o pugui causar danys, interrupcions o perjudicis d’aquest lloc web o els serveis. També es prohibeix a l’usuari accedir sense autorització a qualsevol part d’aquest lloc web o a comptes d’altres clients o a sistemes o xarxes d’ordinadors enllaçades amb aquest lloc web, tant si és a través de hacking, mineria de contrasenya o de qualsevol altra manera. Queda prohibit a l’usuari aplegar o provar d'aplegar informacions personals d’altres persones a través d’aquest lloc web.

Publicitat

Part del web pot incloure continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al web compleix les lleis vigents per a cada cas concret. Text-laGalera no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web, podeu dirigir-vos a la següent adreça de correu electrònic: Text-laGalera@grec.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, il·lustracions i codis de programació (d'ara endavant, el “contingut”), incloent-hi sense limitació el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil i organització de l’esmentat contingut, compresos al lloc pertanyen a Text-laGalera, el contingut de tots els serveis de Text-laGalera és propietat de l'Editorial Enciclopèdia Catalana o de les empreses del grup, que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.

Llevat que aquestes condicions d’ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre o distribuir de cap manera, cap part ni contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web, ni en cap altre mitjà de publicació o distribució, sense el consentiment previ escrit de Text-laGalera.

L’usuari pot veure, imprimir o descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.

L’usuari no pot crear, de manera directa o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit de Text-laGalera. Tampoc no pot fer rèpliques del web de Text-laGalera en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.

Responsabilitat per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, de manera que Text-laGalera, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari. Text-laGalera dedicarà tots els esforços i mitjans raonables a facilitar informació actualitzada i fefaent al web; això no obstant, Text-laGalera no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Text-laGalera i basada en la mala utilització del web per part de l’usuari. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a Text-laGalera amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Els materials, informacions i manifestacions d’opinió (que puguin incloure també contingut d’usuari) continguts i/o exposats en fòrums (o a través de qualsevol altre mitjà d’accés al contingut d’usuari) no són necessàriament de Text-laGalera, d’empreses associades del Grup Enciclopèdia Catalana o dels subjectes jurídics associats (o admesos per aquestes). Tot el contingut d’usuari ha de ser considerat únicament com una manifestació d’opinió i no com una exposició de fets.

Tot el contingut d’usuari i/o els serveis que rebeu o utilitzeu, o bé que transmeteu en utilitzar aquest lloc web, incloent-hi, entre d'altres, l’ús de qualsevol fòrum, competeix al vostre arbitri exclusiu i corre a risc vostre, alhora que queda subjecte a les clàusules exoneratives i limitacions de la responsabilitat incloses en aquestes condicions. La seguretat d’aquest lloc web i del contingut d’usuari no pot ser garantida.

L’usuari té coneixement que, en fer públiques informacions personals o d’altre tipus a través de procediments en línia –per exemple, a través de taulers de missatges, xats restringits i altres procediments–, aquestes informacions poden ser recollides i utilitzades per persones desconegudes. Si bé Text-laGalera farà tots els esforços per assegurar la protecció de les seves informacions personals i esfera privada, no pot garantir la seguretat de totes les informacions que siguin trameses per l’usuari en línia. La publicació de l’esmentada informació corre a risc de l’usuari.

Tret de les informacions personals trameses per un usuari amb la finalitat de la inscripció o l’obertura o actualització del seu compte (en la protecció de les quals Text-laGalera s’esforçarà de qualsevol forma i de manera econòmicament raonable), Text-laGalera no respon del contingut d’usuari (entre d'altres, Text-laGalera s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que es transmeti a una àrea del lloc web designada com a àrea protegida, privada o amb accés limitat (o que calgui considerar com a tal), si hi poden accedir altres persones que no siguin l’usuari que ha transmès el contingut d’usuari. De la mateixa manera, Text-laGalera no respon de cap indisponibilitat de contingut d’usuari (i s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que hagi estat tramès a una àrea denominada com a àrea pública del lloc web o a altres fòrums als quals puguin accedir altres usuaris que no siguin el que ha transmès l’esmentat contingut d’usuari.

Text-laGalera no està obligada a intervenir en conflictes que l’usuari pugui tenir amb altres usuaris o en els quals un usuari es mostri part juntament amb altres usuaris o que es refereixin a aquest lloc web o que estiguin afectats de qualsevol manera per aquest.

En el marc de les disposicions legals sobre el dret d’autor, difamació, protecció de l’esfera privada i altres disposicions, Text-laGalera s’exonera de qualsevol responsabilitat pel contingut d’usuari, incloent-hi la responsabilitat per errors, virus, difamacions, injúries per escrit, indecències o inexactituds que aquest pugui contenir, així com per un possible contingut d’usuari il·legal i altres continguts d’usuari.

L’usuari és exclusivament responsable de tots els danys (incloent-hi del contingut del lloc web) que siguin causats per l’ús o la transmissió de contingut d’usuari o del lloc web, entre d'altres, per conflictes o altres casos descrits en els apartats anteriors, així com per transaccions o fets associats.

Text-laGalera no respon d’un accés no autoritzat al compte de l’usuari o d’una transmissió ulterior automàtica de missatges i/o virus a altres persones (que siguin causats per virus o de qualsevol altra manera) les dades de les quals hagin estat trameses per un usuari amb la finalitat d’integrar-les en un directori en línia que estigui a disposició a través d’aquest lloc web.

Les exoneracions i limitacions de responsabilitat previstes en aquestes condicions són aplicables independentment de si la responsabilitat es fa efectiva en virtut del dret contractual o delictiu (incloent-hi negligència i difamació), responsabilitat no subjecta a danys, incompliment de garanties o de qualsevol altre principi de dret.

Responsabilitat pel funcionament del web

Text-laGalera exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a Text-laGalera. Així mateix, també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Text-laGalera. Text-laGalera està facultada per suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Tot el contingut del lloc web i tots els serveis es posen a disposició en estat “tal com existeix” i “tal com està disponible”, i Text-laGalera exclou –en el sentit més ampli possible, segons correspongui d'acord amb la legislació pertinent– totes les garanties i promeses de qualsevol tipus (les “garanties”), tant si són expresses com si s’entenen tàcitament incloses, sobre el contingut del lloc web i els serveis, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties concloents de la vendibilitat, qualitat satisfactòria, idoneïtat per a un determinat objectiu i la no violació de drets protegits de la propietat intel·lectual de tercers.

S’estableixen, entre d'altres, les següents:

Text-laGalera no fa cap promesa que el lloc web sigui adequat, disponible, o que es trobi en totes les localitzacions a disposició per al seu ús o que estigui lliure de virus. Qui accedeixi a aquest lloc web i utilitzi el seu contingut i/o els serveis, respon del compliment de totes les lleis i disposicions pertinents, incloent-hi, entre d'altres, totes les lleis aplicables del país o de la població.

Si bé Text-laGalera ha procurat comprovar l’exactitud, confiabilitat i actualitat de tot el contingut del lloc web, incloent-hi –a títol enunciatiu i segons correspongui– les dades sobre els productes, serveis, suport i d'altres, així com les descripcions rebudes de tercers, no dóna cap garantia respecte a l’exactitud de declaracions de qualsevol tipus incloses en aquest lloc web. Tots els materials, productes, suport, serveis o informacions que conté aquest lloc web o als quals s'hi fa referència poden quedar antiquats. Text-laGalera no es compromet a actualitzar el contingut del lloc web. Així mateix, s’exonera de qualsevol responsabilitat per errors o omissions de qualsevol mena en el contingut del lloc web. Qualsevol decisió que es prengui a partir d'informacions incloses en el contingut del lloc web (o d’usuari) correspon a la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Text-laGalera no assegura que les funcions o serveis en aquest lloc web o altres interaccions a través d’aquest estaran a disposició de manera contínua, sense interrupcions, de forma segura i sense errors, que tots els errors seran corregits o que aquest lloc web o el servidor que el posa a disposició estaran lliures de virus o d’altres components nocius. Text-laGalera i les seves empreses associades no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol dany o virus que deteriori o envaeixi el vostre equip d’ordinador o altres propietats com a conseqüència del vostre accés a aquest lloc web o del seu ús, incloent-hi, a títol enunciatiu, la descàrrega d’imatges, programari o altre contingut del lloc web. En el cas que el contingut del lloc web generi alguna necessitat de servei, reparació o correcció de l’equip o de fitxers, totes les despeses que es produeixin seran assumides per l’usuari.

La informació inclosa en el contingut del lloc web (i d’usuari) no representa cap assessorament jurídic, professional, financer o mèdic. Qualsevol contingut del lloc web que contingui manifestacions sobre la rendibilitat d’inversions o declaracions d’intencions, no s’ha de tenir en compte. Text-laGalera es reserva el dret a no dur a terme cap actuació segons aquestes declaracions.

El lloc web pot contenir remissions a productes i serveis concrets de Text-laGalera que en un determinat país puguin estar disponibles únicament sota alguna condició o totalment indisponibles. Aquestes remissions no s’han d’entendre com a promesa o garantia tàcita que aquests productes o serveis estiguin en un determinat país sempre a disposició.

Si l’exclusió de garanties de Text-laGalera descrita anteriorment queda prohibida d'acord amb la legislació pertinent, Text-laGalera efectuarà aquesta exclusió, restricció o limitació únicament fins a l’abast màxim admissible, segons el que disposi l'esmentada legislació.

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts al web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. Text-laGalera declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. Text-laGalera queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte d'aquests enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

Enllaços al web de Text-laGalera

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que aquests no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de Text-laGalera, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es fa referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica de l'entramat en l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promoguin o facin apologia, de manera directa o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de Text-laGalera.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s'indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament Text-laGalera al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a les bases de dades de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana. Text-laGalera incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència de Protecció de Dades i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable.

En transmetre informacions a través d’aquest lloc web:

L’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seva persona, com el seu nom i funció, la seva adreça, número de telèfon, detalls per posar-s'hi en contacte i altres dades personals (“dades personals”), d'acord amb les condicions que li han estat comunicades en el paràgraf titulat “Dades personals” (o semblant) del formulari de registre/entrada de dades per a aquest lloc web.

L’usuari accepta que el processament de les seves dades personals és necessari per personalitzar el seu accés a aquest lloc web o per autoritzar usuaris registrats o subscriptors pagadors a accedir a aquest lloc web o a parts d’aquest, així com per vigilar aquest accés, i consent en l'esmentat processament.

Sota determinades condicions, Text-laGalera pot sol·licitar dades personals addicionals en forma de fotocòpies de documents d’identitat o targetes de crèdit, per tal de verificar-ne la identitat o prevenir la fraudulència. Sempre que les dades esmentades siguin transmeses a Text-laGalera amb relació a aquest lloc web, aquestes s’entendran igualment com a “dades personals”.

Text-laGalera té el dret de transmetre dades personals i posar-les a disposició dels seus departaments i seccions i d’empreses associades de Text-laGalera a Europa (sense perjudici de l’estricte compliment per part d'aquesta de les lleis aplicables en matèria de protecció de dades).

Les dades personals no seran donades a conèixer per Text-laGalera a subjectes jurídics i persones que no siguin empreses associades a aquesta sense la seva autorització, a excepció dels casos indicats a continuació.

Dades comercials: A l'efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de conformitat amb les lleis esmentades, Text-laGalera informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades aportades per l’usuari i, per tant, obtingudes al portal per Text-laGalera, del qual és responsable, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts al portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries de productes comercialitzats per Text-laGalera a través de qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics i de missatges mitjançant qualsevol sistema –incloent-hi SMS, UMTS, etc.–, que puguin servir per fer ofertes, enviar informació comercial, d’esdeveniments, etc. Les seves dades i, si escau, opinions, suggeriments, etc. podran ser utilitzats per a estudis comercials i/o de mercat, ampliar i millorar la nostra col·lecció, tot adequant les nostres ofertes a les seves preferències i/o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que figuri als nostres fitxers com a conseqüència del seu accés al portal, així com per permetre una navegació personalitzada. L’esmentat fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la denominació WEB EC.

L’usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recollides durant la navegació al portal, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del portal en què se sol·licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, mitjançant un hiperenllaç o bé la inclusió dels esments oportuns al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades per al lliurament dels productes. S’adverteix des d’ara que, en la realització de comandes –cas en el qual Text-laGalera informa des d’aquest moment l’usuari que es considerarà de caràcter obligatori la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis–, caldrà proporcionar les dades relatives a la identitat (nom, dos cognoms, DNI), domicili, telèfon, adreça electrònica i, en cas que sigui necessari, el número de targeta de crèdit, data de caducitat i CVV, per efectuar el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts al portal.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i especialment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sempre que sigui legalment pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans esmentats. Els drets referits en el paràgraf precedent es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada, enviada per correu postal a l'adreça següent: Text-laGalera, c/ Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona, o bé a través de la mateixa pàgina web.

Text-laGalera es compromet, en la utilització de les dades incloses en els fitxers referits més amunt, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-les i a prendre totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades incloses en els fitxers anteriors no seran objecte de cessió a tercers.

Veracitat de les dades: La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa, en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Text-laGalera es reserva el dret a prohibir-li l’accés al portal, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. Text-laGalera tampoc no té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre ells mateixos o sobre altres usuaris. L’usuari és responsable d’informar Text-laGalera de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagi proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la seva veracitat.

Confidencialitat

Text-laGalera es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de manera confidencial, i prendrà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Política de cookies

Aquesta “Política de cookies” té com a finalitat informar de manera clara i precisa sobre les galetes que s’utilitzen al nostre web.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, personalitzar el nostre lloc web, facilitar la navegació dels nostres usuaris, proporcionar una experiència millor en l’ús del lloc web, identificar problemes per millorar el web, fer mesuraments i estadístiques d’ús i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l’anàlisi de l’ús del lloc web.

T’informem que podem utilitzar galetes al teu equip amb la condició que hi hagis donat el consentiment, excepte en els supòsits en els quals les galetes siguin necessàries per a la navegació pel nostre lloc web. En cas que prestis el consentiment, podrem utilitzar galetes que ens permetran tenir més informació sobre les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els teus interessos individuals.

QUÈ SÓN LES GALETES?

Les galetes i altres tecnologies semblants, com ara local shared objects, flash cookies o píxels, són eines utilitzades pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un funcionament correcte del lloc.

TIPUS DE GALETES

Tipus de galetes en funció de l’entitat que les gestioni:

 • Galetes pròpies: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel titular de la pàgina web, des d’on es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Galetes de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat pel titular de la pàgina web des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes. Així mateix, en el cas que les galetes s’instal·lin des d’un equip o domini gestionat pel titular mateix del lloc web però que la informació que es reculli mitjançant aquestes galetes la gestioni un tercer, també es parlarà de galetes de tercers.

Tipus de galetes segons la finalitat:

 • Galetes tècniques: són les que permeten a l’usuari navegar a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i utilitzar les diferents opcions o serveis que hi hagi, incloent-hi les que l’editor fa servir per permetre la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar-ne les funcions i serveis, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a llocs d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat amb la seguretat del servei, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, comptar visites a l’efecte de la facturació de llicències del programari amb el qual funciona el servei (lloc web, plataforma o aplicació), utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, habilitar continguts dinàmics (per exemple, animació de càrrega d’un text o imatge) i compartir continguts a través de xarxes socials.

  També pertanyen a aquesta categoria, per la seva naturalesa tècnica, les galetes que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, com un element més de disseny o “maquetació” del servei ofert a l’usuari, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma sobre la base de criteris com el contingut editat, sense que es recopili informació dels usuaris amb finalitats diferents, com pot ser personalitzar aquest contingut publicitari o altres continguts.

 • Galetes de preferències o personalització: són les que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com, per exemple, l’idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l’usuari fa una cerca, l’aspecte o contingut del servei en funció de la mena de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.
 • Galetes d’anàlisi o mesurament: són les que permeten al seu responsable fer un seguiment i una anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquesta mena de galetes s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplic
 • Galetes de publicitat comportamental: són les que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’això.
 • Galetes de geolocalització: es fan servir per saber en quin lloc es troba un usuari quan sol·licita un servei. Aquesta galeta és anònima i s’usa, per exemple, per a oferir a l’usuari la informació adequada en funció del país on es trobi.

Tipus de galetes segons termini de temps que romanen activades:

 • Galetes de sessió: són les dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari una única vegada (per exemple, per a una llista de productes adquirits) i desapareixen quan s’acaba la sessió.
 • Galetes persistents: són les que mantenen les dades emmagatzemades al terminal, i que permeten accedir-hi i tractar-les durant un període definit pel responsable de la galeta, que pot anar d’uns quants minuts a uns quants anys.

GALETES UTILITZADES AL NOSTRE WEB

Nom Titular Durada Finalitat
_gid Google Analytics 24 hores Anàlisi
_ga Google Analytics 2 anys Anàlisi
_gat_* Google Analytics 1 minut Anàlisi
has_js Text Sessió Tècnica

COM ES DESHABILITEN LES GALETES ALS NAVEGADORS?

En qualsevol moment, l’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del navegador instal·lat al seu ordinador:

 • Chrome Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració del contingut

  Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

 • Explorer Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració

  Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

 • Firefox Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració personalitzada

  Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

 • Safari Preferències -> Seguretat

  Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador

La desactivació de les galetes no impedeix la navegació pel lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i, per tant, la seva experiència de navegació podrà ser menys satisfactòria.

RETIRAR EL CONSENTIMENT

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el consentiment relacionat amb la “Política de cookies”, i podrà eliminar les galetes emmagatzemades al seu equip a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’internet, indicats anteriorment, així com accedint al nostre panell de configuració:

CONFIGURAR GALETES

La present “Política de cookies” es podrà modificar quan així ho exigeixi la legislació vigent a cada moment o quan hi hagi alguna variació en el tipus de galetes utilitzades en el lloc web. Per això, et recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixis al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar informat adequadament sobre com i per a què usem les galetes.

Configura les teves preferències

Observacions de l’usuari i dels col·laboradors

El col·laborador garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Text-laGalera a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts o les observacions de caràcter no personal que l’usuari faciliti a Text-laGalera es consideraran no confidencials, i Text-laGalera es reservarà el dret d'utilitzar-los de la manera que consideri més adequada.

Modificacions de les condicions d’ús

Text-laGalera es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús del present web. Els col·laboradors i usuaris en general en seran informats. L’usuari quedarà obligat automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran per la legislació de l’Estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.