Sans i estalvis

Quines millores es poden fer a l’escola pel  que fa al grau de seguretat i salut? Què hem de fer en cas d'accident a l'escola? Quins hàbits són saludables? Com podem fer que el nostre entorn conegui aquests hàbits?

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i edició: Anna Canyelles

Disseny: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Eduard Martorell

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Istockphoto, Pixabay, PxHere

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.